19071122 Salt Lake City (Brita Lisa Matsdotter)

Salt Lake City November 22 1907
Älskade svägerska
Nåd och frid
Dett är underliga kjenslor som rörs i mig, ner jag skall skrifva Några rader till mitt barndomshem. Jag har ofta tenkt att skrifva. Jag fick ett bref av min bror för många år sedan jag tror Dett är 7 år sen men jag svarade ej han sade att han hade 5 pojkar, min tanke var att venta skriva tils jag fick senda dem 5 Daler en för dem var men så börja vi byga oss ett hem, så dett tog alla pengar vi kunde skrapa ihop, men nu är vi skuldfri samt har ett trefligt hem, ära vare Gud men o vad dett grämde mig ner jag fick se att Lars var död att ej jag ens svara hans bref, men nu vill jag gotgjöra till Dig och senda 5 Daler en för var gosse men du må hafva dem för dätt nödvendigaste kan du förstå, å nu sender jag våra potretter till min svåger Martin och Du får gå till honom och få en, der min Gubbe och jag är på ett kort.
Martin får de andra tre, Jag tog mitt vita potret ner jag filde 50 år i Maj och då hade jag ett stort kalas i mitt nya hem, min Gubbe var ej hemma Då, han var utte och tjena pengar så vi fick betalt han är hemma nu, vi är frisk, men ni ser vi är gammalt folk, 5 af våra barn är gift Ida har varit gift 8 år, har 2 barn, Arter 2, så jag är bad mormor och farmor, Greta nu må Du straxst skriva och lått mig höra hur du redar dig jag har ofta tenkt på dig, Du har vell knapt mången gång kan jag tro, jag är glad jag kom ur dett fattiga Sverje, å ej tror jag att jag nånsin kommer der mer, ner Du skrifver lått mig vetta om ni hört något af Ström och Anna Lisas son.
På brevets första sida vänster kant står skrivet med blyerts:
min Gubbe är 65 år och ändå kan han springa på staden
På brevets sista sida står skrivet i vänster kant:
Lycka till en God jul

Brevet har ingen underskrift men är skrivet av Ris Mats Larssons i Norränge 2:dra dotter Brita Lisa Matsdotter, f. 1857 20/5, utvandrade till N. Amerika 1881 d. 4/5)
Brita Lisa Matsdotters brev är adresserat till Margareta (Greta) Nilsdotter i Norränge änka efter Brita Lisas ende bror Ris Lars Mattson, som vid ett supkalas hos fijunaar Lars Larsson i Hammarsbyn blev slagen i huvudet med ett besman av Sjungar Per Larsson Ström.
Ris Lars Matsson avled efter att ha legat medvetslös i 5 veckor. Han kallades i dagligt tal för "Räv-Lars", han var son till Ris Matts Larsson i Norränge och Räf Ingeborg Olsdotter från Åkra, syster till Räf Kerstin Olsdotter och brodern Lars Olson "Laken", gift med Maja Johanna Larsdotter, Åkra. (Se Fru Brita Olsons Memoarer).

KAMRAREKONTORET
VID
CENTRALFÄNGELSET
Å
NYA WARFVET

Herr Gust. Persson
Torgås
Kopparbergs län

På grund af Eder ansökning hos Kungl. Fångvårdsstyrelsen att aflidne straffången Per Larsson Ströms efterlämnade och till fångvårdens besparingskassa öfver­förda arbets­pre­mier måt­te ut­betalas till för­delning mellan upp­gifna personer, hvari­bland den af Ström dräp­te Ris Lars Mattssons änka Margareta Nilsdotter i Norränge, har Kungl. styrelsen, då Ström genom Kungl. Maj:ts utslag blifvit ådömd att till bemälda Nilsdotter jämte hennes 6 barn utgifva ett skadestånd af 50 kronor årligen, utan att hon å berörda skadestånd till­go­donjutit någon afbetalning, men enligt meddeladt intyg befinner sig i ömmande omständig­heter, funnit ifrågavarande arbetspremiemedel böra i främsta rummet användas till hennes förmån och beslutit så sådant sätt bifalla Eder framställning, att hela det ifrågavarande beloppet 129 kronor 80 öre må till änkan Nilsdotter utbetalas utan delning med Ströms anhöriga.
Då den ansökningen bilagda fullmakten jämte öfriga handlingar stannat hos styrelsen, anhåller jag om meddelande under hvilken adress beloppet bör Nilsdotter tillställas.
Kamrerkontoret vid Centralfängelset å Nya Varfvet den 9 oktober 1905.
Gerhard Sundberg.

Språk